Bijstand

Bijstand als advocaat strafrecht

De bijstand van een advocaat strafrecht is voor cliënten zeer nuttig op diverse ogenblikken zowel vóór, tijdens als na de strafprocedure.

Indien u slachtoffer bent van een misdrijf en u zich burgerlijke partij wenst te stellen, kan een advocaat strafrecht u informeren over de rechten die u geniet en over het verloop van de strafprocedure. Ook voor personen die vervolgd worden voor een misdrijf is de bijstand van een advocaat noodzakelijk om te weten in welke juridische situatie men zich bevindt als verdachte, aangehoudene of beklaagde. Een advocaat strafrecht zal er dan ook op toezien dat de elementaire regels van het strafprocesrecht worden geëerbiedigd en nagaan of de gerechtelijke overheden (o.a. politie, parket, onderzoeksrechter, rechtbank ) geen procedurefouten maken. Na afloop van het onderzoek zal uw advocaat uw belangen verdedigen tijdens zijn pleidooi voor de rechtbank.

Het takenpakket van een advocaat strafrecht omvat meer dan pleiten alleen. Zijn taak vat immers reeds aan in de fase van het onderzoek, lang voordat de beklaagde zich dient te verantwoorden voor de rechtbank. Ter illustratie:

Om de waarheid aan het licht te brengen zullen het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter alle mogelijke inspanningen doen. Niettemin kan het gebeuren dat een bepaalde onderzoekshandeling, die nog niet werd uitgevoerd, een beter licht werpt op de zaak of zelfs de schuld of onschuld van de verdachte aantoont. De advocaat kan dan namens zijn cliënt verzoeken dat aanvullend onderzoek wordt gevoerd (bijv. confrontatie van verdachten, verhoren van nieuwe personen, sporenonderzoek op bepaalde objecten, …).

De verdachte die door de onderzoeksrechter onder gerechtelijke aanhouding werd geplaatst (het zogenaamde aanhoudingsmandaat, geldend voor maximum 5 dagen) moet voor de Raadkamer verschijnen, die zal oordelen of hij/zij nog langer in de gevangenis dient te verblijven. De Raadkamer zal beoordelen of de voorwaarden die worden gesteld door de Voorlopige hechteniswet vervuld zijn (o.a. mogelijkheid tot bestraffing met 1 jaar gevangenisstraf of meer, ernstige aanwijzingen van schuld, recidivegevaar, vluchtgevaar, collusiegevaar), en in bevestigend geval de aanhouding verlengen met 1 maand, waarna de aangehoudene opnieuw voor de Raadkamer dient te verschijnen.

    Voorafgaand aan de zitting van de raadkamer heeft uw advocaat toegang tot het strafdossier en kan hij nagaan of de wettelijke voorwaarden voor de handhaving van de hechtenis vervuld zijn. In zijn pleidooi voor de Raadkamer kan de advocaat strafrecht verzoeken dat zijn aangehouden cliënt in vrijheid wordt gesteld, al dan niet onder oplegging van voorwaarden (bijv. geen contact met medeverdachten, verbod Belgisch grondgebied te verlaten, psychiatrische behandeling).

    Voordat de zaak ten gronde wordt gepleit, zal de advocaat nauwgezet het strafdossier bestuderen om de belangen van zijn cliënt ten volle te kunnen verdedigen. Kleine details kunnen het verschil maken tussen een vrijspraak en een veroordeling.

    Nadat de straf door de rechtbank werd opgelegd, volgt de strafuitvoering. Ook in deze fase kan het nuttig zijn om een advocaat strafrecht onder de arm te nemen. Zo heeft een gedetineerde een heel aantal rechten en plichten als inwoner van een strafinrichting. Deze materie wordt geregeld door de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. Uw advocaat kan u hierover informeren en bijstand bieden bij de afdwinging ervan indien nodig.

    Wanneer een gedetineerde in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling en het dossier dient bepleit te worden voor de strafuitvoeringsrechtbank, zal de advocaat strafrecht voorafgaandelijk nagaan of zijn cliënt voldoet aan de wettelijke voorwaarden en of er geen tegenindicaties voorhanden zijn. Hij zal zijn cliënt wijzen op mogelijke tegenaanwijzingen en -voor zover mogelijk- adviseren hoe deze kunnen geneutraliseerd worden.

    In de fase van de strafuitvoering beschikt ook het slachtoffer over een heel aantal rechten (bijv. het recht om gehoord te worden in de procedure van voorwaardelijke invrijheidsstelling). Het slachtoffer kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat om zijn belangen te behartigen.